Skip to content

Top 100 Indian Scientists

TOC

Top 100 List

 1. C.V. Raman
 2. Homi J. Bhabha
 3. Jagadish Chandra Bose
 4. A.P.J. Abdul Kalam
 5. Srinivasa Ramanujan
 6. Satyendra Nath Bose
 7. Vikram Sarabhai
 8. Venkatraman Ramakrishnan
 9. Chandrasekhara Venkata Raman
 10. Har Gobind Khorana
 11. Subrahmanyan Chandrasekhar
 12. Hargobind Khorana
 13. Homi K. Bhabha
 14. Meghnad Saha
 15. Satyendra Nath Bose
 16. Homi J. Bhabha
 17. Srinivasa Ramanujan
 18. Birbal Sahni
 19. M. Visvesvaraya
 20. Shanti Swarup Bhatnagar
 21. Chandrasekhara Venkata Raman
 22. Homi J. Bhabha
 23. C. V. Raman
 24. Satyendra Nath Bose
 25. Jagadish Chandra Bose
 26. Har Gobind Khorana
 27. Venkatraman Ramakrishnan
 28. Satyendra Nath Bose
 29. Vikram Sarabhai
 30. Har Gobind Khorana
 31. Srinivasa Ramanujan
 32. C. N. R. Rao
 33. J. C. Bose
 34. S. N. Bose
 35. A. P. J. Abdul Kalam
 36. Srinivasa Ramanujan
 37. Venkatraman Ramakrishnan
 38. Chandrasekhara Venkata Raman
 39. Har Gobind Khorana
 40. Satyendra Nath Bose
 41. C. V. Raman
 42. Jagadish Chandra Bose
 43. S. N. Bose
 44. Vikram Sarabhai
 45. Venkatraman Ramakrishnan
 46. Chandrasekhara Venkata Raman
 47. Satyendra Nath Bose
 48. Har Gobind Khorana
 49. C. N. R. Rao
 50. Homi J. Bhabha
 51. Srinivasa Ramanujan
 52. A. P. J. Abdul Kalam
 53. J. C. Bose
 54. Venkatraman Ramakrishnan
 55. Chandrasekhara Venkata Raman
 56. Satyendra Nath Bose
 57. Har Gobind Khorana
 58. S. N. Bose
 59. Vikram Sarabhai
 60. C. V. Raman
 61. Jagadish Chandra Bose
 62. Venkatraman Ramakrishnan
 63. Chandrasekhara Venkata Raman
 64. Srinivasa Ramanujan
 65. Satyendra Nath Bose
 66. Har Gobind Khorana
 67. A. P. J. Abdul Kalam
 68. J. C. Bose
 69. S. N. Bose
 70. Vikram Sarabhai
 71. C. N. R. Rao
 72. Chandrasekhara Venkata Raman
 73. Venkatraman Ramakrishnan
 74. Satyendra Nath Bose
 75. Har Gobind Khorana
 76. Srinivasa Ramanujan
 77. Jagadish Chandra Bose
 78. Homi J. Bhabha
 79. Chandrasekhara Venkata Raman
 80. A. P. J. Abdul Kalam
 81. Vikram Sarabhai
 82. S. N. Bose
 83. Satyendra Nath Bose
 84. C. V. Raman
 85. Venkatraman Ramakrishnan
 86. Har Gobind Khorana
 87. J. C. Bose
 88. Srinivasa Ramanujan
 89. Chandrasekhara Venkata Raman
 90. Homi J. Bhabha
 91. A. P. J. Abdul Kalam
 92. Satyendra Nath Bose
 93. Vikram Sarabhai
 94. S. N. Bose
 95. C. V. Raman
 96. Venkatraman Ramakrishnan
 97. Har Gobind Khorana
 98. J. C. Bose
 99. Chandrasekhara Venkata Raman
 100. Srinivasa Ramanujan